Financiering cultuureducatie

CultuurContact zet zich samen met de culturele omgeving én het onderwijs in om kunst- en cultuureducatie op school mogelijk te maken. Om kinderen en jongeren te laten profiteren van goed cultuuronderwijs waarin ze plezier hebben en belangrijke vaardigheden leren. En waarin zij hun culturele omgeving leren kennen en hun eigen talenten ontdekken en laten groeien. Om dit mogelijk te maken is financiering nodig. Op deze pagina staat een overzicht van verschillende financieringsmogelijkheden die bij ons bekend zijn. Bij vragen neem gerust contact met ons op via info@cultuur-contact.nl.

Basisonderwijs

Vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs

Vanaf 1 januari 2023 gaat de vereenvoudiging bekostiging van het primair onderwijs van start. Doel is de bekostiging duidelijker, eenvoudiger en voorspelbaarder te maken. Scholen voor het basisonderwijs en speciaal onderwijs krijgen vanaf 2023 een basisbedrag per leerling en school. Schoolbesturen kunnen dit geld naar eigen inzicht besteden. Dit betekent dat er geen apart budget is gereserveerd voor cultuureducatie. Ga daarom tijdig in gesprek met de directie om hier een bedrag voor te reserveren. Een cultuureducatieplan met duidelijk voorstel voor de besteding voor cultuureducatie kan hierbij helpen. En benoem dat er binnen de lumpsum ook specifiek budget was opgenomen voor cultuureducatie. Wil je graag hulp bij het opstellen van je cultuureducatieplan of tips hoe dit aan te pakken? Wij helpen je graag!

 

Dit verandert er per 1 januari 2023:
- De teldatum verandert van 1 oktober naar 1 februari.
- We stappen over van schooljaarbekostiging naar kalenderjaarbekostiging.
- Er zijn geen aparte budgetten meer voor personele en materiële bekostiging.
- De basisbekostiging bestaat uit een bedrag per leerling en een bedrag per school. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt in leerlingen jonger dan 8 jaar en leerlingen van 8 jaar en ouder.

 

De bekostiging voor basisscholen bestaat uit:
Basisbekostiging
Een bedrag per leerling. In dit bedrag zitten ook de werkdrukmiddelen. En een bedrag per school. Bij een school met 100 leerlingen of meer is het bedrag hoger.

Extra bekostiging
In sommige gevallen kunnen basisscholen extra bekostiging ontvangen. Bijvoorbeeld voor (zeer) kleine basisscholen, scholen met een nevenvestiging of extra middelen om onderwijsachterstanden te bestrijden.

Aanvullende bekostiging
Dit werd voorheen de bijzondere bekostiging genoemd. Dit is geld voor scholen die lesgeven aan bijzondere doelgroepen.

Meer informatie vind je op de website van DUO.

 

Tip voor cultuurcoördinatoren

Maak een cultuureducatieplan met een duidelijk voorstel voor de besteding voor cultuureducatie. Leg dit tijdig voor aan de directie zodat het meegenomen kan worden in het strategisch meerjarenplan en in de meerjarenbegroting. Benadruk daarbij dat er binnen de lumpsum ook budget opgenomen is dat eerder geoormerkt was voor cultuureducatie.

 

Cultuureducatie met Kwaliteit

De Rijksoverheid wil dat cultuureducatie een vast onderdeel wordt van het lesprogramma. Het Rijk stelt hier, samen met andere overheden, geld voor beschikbaar via het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Het ministerie van OCW is initiatiefnemer en opdrachtgever van het programma. In Helmond voert CultuurContact de regeling uit namens de Rijksoverheid en de Gemeente Helmond. De gelden beschikbaar vanuit de CmK regeling, staan dan ook bij CultuurContact. In het kader van Kansengelijkheid (een belangrijk thema binnen CmK) verdelen we sinds 2022 elk jaar het beschikbare budget over alle kinderen in Helmond. Dit betekent dat er elk kalenderjaar per leerling € 3,- cultuurbudget beschikbaar is. Dit budget kun je laten verrekenen met projecten of activiteiten die aansluiten bij de CmK gedachte. Voor scholen die meedoen met het Kunstmenu verrekenen we het budget met de Kunstmenu factuur; lekker makkelijk toch? Wil je het geld op een andere manier inzetten of doe je niet mee aan het Kunstmenu? Neem dan contact met ons op!

Meer informatie over CmK in Helmond lees je hier.

 

Meer Muziek in de Klas

Muziekonderwijs krijgt vanaf 2021 een prominentere plek in het curriculum van alle Helmondse basisscholen. Hiermee krijgen alle leerlingen meer muziek in de klas. Het tempo waarin dit wordt ingevoerd is per school verschillend naar gelang mogelijkheden en behoefte. De Stichting Meer Muziek in de Klas Helmond, beheert de (sponsor)gelden om kosten waarvoor scholen zelf geen budget hebben, deels te kunnen bekostigen. Scholen kunnen hiervoor dan een aanvraag indienen. CultuurContact begeleidt de scholen hierin. Voor meer informatie over Meer Muziek in de Klas kijk hier.

Voortgezet onderwijs

Cultuureducatie met Kwaliteit

Binnen de regeling CmK is activiteitenbudget voor het VO opgenomen. Dit geld staat bij CultuurContact en is specifiek bedoeld voor leerlingen in de onderbouw van het Voortgezet Onderwijs, met een uitloop naar leerjaar 3. In overleg met CultuurContact kunnen scholen het activiteitenbudget inzetten. Het beschikbare bedrag wordt per kalenderjaar toegekend en verdeeld over de scholen. Het bedrag ligt rond de € 4,50 per leerling per kalenderjaar, maar kan op- of aflopen aan de hand van het aantal leerlingen in de onderbouw en het beschikbare budget per kalenderjaar.

Voor een actuele stand van zaken van het budget kunnen scholen contact opnemen met ons.

 

CJP Cultuurkaart

Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen met CJP Cultuurkaartgelden betalen voor activiteiten bij culturele organisaties. Met hun Cultuurkaart krijgen leerlingen bovendien CJP-korting.

Aan de Cultuurkaart is sinds 2020-2021 een bedrag van minimaal € 5,25 per leerling gekoppeld, beschikbaar gesteld door het ministerie van OCW. Veel scholen vullen dit bedrag zelf aan met € 10,50 per leerling. Per jaar is er op deze manier bijna 12 miljoen euro beschikbaar voor cultuureducatie. Het Cultuurkaart-tegoed kan worden uitgegeven bij aangesloten cultuuraanbieders (zogeheten Cultuurkaart-acceptanten). Hier vind je meer informatie over de CJP Cultuurkaart.

 

Overig

Fonds voor Cultuurparticipatie

Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert het meedoen aan cultuur. Als Rijkscultuurfonds van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) hebben zij een opdracht gekregen: cultuur toegankelijk maken voor iedereen. Zij richten zich op cultuurparticipatie, immaterieel erfgoed en cultuuronderwijs. Op de website van het Fonds is een actuele lijst van beschikbare subsidies te vinden. Deze zijn niet allemaal gericht op het onderwijs, maar kunnen mogelijk door de samenwerking aan te gaan met een culturele partner, wel gebruikt worden.

Denk je erover een aanvraag te doen bij het Fonds en zoek je een partner om te brainstormen? Neem dan contact met ons op.

 

Museumschatten

Museumschatjes (BO) of Museumschatten (VO) is een subsidieregeling van de Provincie Noord-Brabant om museumbezoek onder scholieren te bevorderen. De regeling wordt uitgevoerd door Erfgoed Brabant. Scholen kunnen een vergoeding krijgen van maximaal €10 per leerling. Deze € 10 moeten scholen besteden aan de toegangsprijs en/of het vervoer van en naar een deelnemend Brabants museum. Aanmelden kan via de website van Erfgoed Brabant; Museumschatten (VO) of Museumschatjes (BO). Meestal start de dinsdag na de Meivakantie de inschrijving. Het museumbezoek boek je dan voor het volgende schooljaar. Zorg dat je er op tijd bij bent en zet het alvast in je agenda, want het budget is meestal in een dag al weer op! En op = op bij deze regeling. Erfgoed Brabant informeert scholen via brief en email over de start van de inschrijvingen. Ontvang jij deze brief nog niet? Neem dan contact op met Erfgoed Brabant. Wij sturen ook altijd nog een extra mail naar de scholen.

 

Voor dit artikel hebben we gebruik gemaakt van informatie van het Ministerie van OCW, LKCA, Fonds voor Cultuurparticipatie, CJP en Méér Muziek in de Klas Lokaal.