Financiering cultuureducatie

CultuurContact zet zich samen met de culturele omgeving én het onderwijs in om kunst- en cultuureducatie op school mogelijk te maken. Om kinderen en jongeren te laten profiteren van goed cultuuronderwijs waarin ze plezier hebben en belangrijke vaardigheden leren. En waarin zij hun culturele omgeving leren kennen en hun eigen talenten ontdekken en laten groeien. Om dit mogelijk te maken is financiering nodig. Op deze pagina staat een overzicht van verschillende financieringsmogelijkheden die bij ons bekend zijn. Bij vragen neem gerust contact met ons op via info@cultuur-contact.nl.

Basisonderwijs

Lumpsum financiering

Onderwijsinstellingen krijgen van de overheid één budget voor alle kosten die zij maken. Dit bedrag heet de lumpsum. In de lumpsum begroting staan posten voor onder meer personeel, leermiddelen, excursies, presentaties, deskundigheid en schoolontwikkeling. Een deel van dit budget is specifiek bestemd voor culturele vorming. Het gaat om € 105,31 per school en € 4,39 per leerling. Dit geld is voor culturele activiteiten, de aanschaf van een methode, materiaal of scholing voor het personeel over cultuureducatie.

 

Prestatiebox

Naast de lumpsum ontvangen basisscholen ook extra geld via de prestatiebox. Dit is een extra bedrag per leerling. Scholen kunnen dat geld gebruiken voor talentontwikkeling, duurzame onderwijsverbetering, professionele scholen en doorgaande ontwikkellijnen. In schooljaar 2020-2021 is er € 16,37 per leerling uit de prestatiebox gereserveerd voor cultuureducatie. Dit bedrag is inclusief de € 3,- per leerling voor museumbezoek. Zo kan iedere basisschoolleerling minimaal één keer in zijn of haar schooltijd naar een museum.

Met ingang van 2021-2022 verdwijnt de Prestatiebox, maar niet het aanvullende budget voor cultuureducatie. Dat geld wordt opgenomen in de lumpsum en het ministerie gaat monitoren dat het wel gebruikt blijft worden voor dit doel.

 

Cultuureducatie met Kwaliteit

De Rijksoverheid wil dat cultuureducatie een vast onderdeel wordt van het lesprogramma. Het Rijk stelt hier, samen met andere overheden, geld voor beschikbaar via het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Het ministerie van OCW is initiatiefnemer en opdrachtgever van het programma. In Helmond voert CultuurContact de regeling uit namens de Rijksoverheid en de Gemeente Helmond. De gelden beschikbaar vanuit de CmK regeling, staan dan ook bij CultuurContact. Wanneer een school CmK school is of wil worden, kan deze aanspraak maken op de CmK budgetten.

Meer informatie over CmK in Helmond lees je hier.

 

Meer Muziek in de Klas

Muziekonderwijs krijgt vanaf 2021 een prominentere plek in het curriculum van alle Helmondse basisscholen. Hiermee krijgen alle leerlingen meer muziek in de klas. Het tempo waarin dit wordt ingevoerd is per school verschillend naar gelang mogelijkheden en behoefte. De Stichting Meer Muziek in de Klas Helmond, beheert de (sponsor)gelden om kosten waarvoor scholen zelf geen budget hebben, deels te kunnen bekostigen. Scholen kunnen hiervoor dan een aanvraag indienen. CultuurContact begeleidt de scholen hierin. Voor meer informatie over Meer Muziek in de Klas kijk hier.

Voortgezet onderwijs

Cultuureducatie met Kwaliteit

Binnen de regeling CmK is activiteitenbudget voor het VO opgenomen. Dit geld staat bij CultuurContact en is specifiek bedoeld voor leerlingen in de onderbouw van het Voortgezet Onderwijs, met een uitloop naar leerjaar 3. In overleg met CultuurContact kunnen scholen het activiteitenbudget inzetten. Het beschikbare bedrag wordt per kalenderjaar toegekend en verdeeld over de scholen. Het bedrag ligt rond de € 4,50 per leerling per kalenderjaar, maar kan op- of aflopen aan de hand van het aantal leerlingen in de onderbouw en het beschikbare budget per kalenderjaar.

Voor een actuele stand van zaken van het budget kunnen scholen contact opnemen met ons.

 

CJP Cultuurkaart

Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen met CJP Cultuurkaartgelden betalen voor activiteiten bij culturele organisaties. Met hun Cultuurkaart krijgen leerlingen bovendien CJP-korting.

Aan de Cultuurkaart is sinds 2020-2021 een bedrag van minimaal € 5,25 per leerling gekoppeld, beschikbaar gesteld door het ministerie van OCW. Veel scholen vullen dit bedrag zelf aan met € 10,50 per leerling. Per jaar is er op deze manier bijna 12 miljoen euro beschikbaar voor cultuureducatie. Het Cultuurkaart-tegoed kan worden uitgegeven bij aangesloten cultuuraanbieders (zogeheten Cultuurkaart-acceptanten). Hier vind je meer informatie over de CJP Cultuurkaart.

 

Overig

Fonds voor Cultuurparticipatie

Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert het meedoen aan cultuur. Als Rijkscultuurfonds van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) hebben zij een opdracht gekregen: cultuur toegankelijk maken voor iedereen. Zij richten zich op cultuurparticipatie, immaterieel erfgoed en cultuuronderwijs. Op de website van het Fonds is een actuele lijst van beschikbare subsidies te vinden. Deze zijn niet allemaal gericht op het onderwijs, maar kunnen mogelijk door de samenwerking aan te gaan met een culturele partner, wel gebruikt worden.

Denk je erover een aanvraag te doen bij het Fonds en zoek je een partner om te brainstormen? Neem dan contact met ons op.

 

Museumschatten

Museumschatjes (BO) of Museumschatten (VO) is een subsidieregeling van de Provincie Noord-Brabant om museumbezoek onder scholieren te bevorderen. De regeling wordt uitgevoerd door Erfgoed Brabant. Scholen kunnen een vergoeding krijgen van maximaal €10 per leerling. Deze € 10 moeten scholen besteden aan de toegangsprijs en/of het vervoer van en naar een deelnemend Brabants museum. Aanmelden kan via de website van Erfgoed Brabant; Museumschatten (VO) of Museumschatjes (BO). Inschrijvingen starten vaak voor de zomervakantie voor het schooljaar erop. Erfgoed Brabant informeert scholen via brief en email over de start van de inschrijvingen. Ontvang jij deze brief nog niet? Neem dan contact op met Erfgoed Brabant.

 

Voor dit artikel hebben we gebruik gemaakt van informatie van het Ministerie van OCW, LKCA, Fonds voor Cultuurparticipatie, CJP en Méér Muziek in de Klas Lokaal.